Phylum: Cnidaria

Common name: Coelenterates

Subgroups

 

Go to Kingdom: Animalia